Uw winkelmandje

Privacy Policy

AVG PRIVACYBELEID WEBSHOP MARCASSOU

WEBSITE [aperocadeau.be]

 

IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, hierna te noemen: Imperial of de Vennootschap, stelt het volgende Privacybeleid ter beschikking aan alle gebruikers van de website met de URL aperocadeau.be, teneinde informatie te verstrekken over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en uw privacy en persoonsgegevens beschermen.

 

Imperial raadt de gebruiker aan dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

 

Inleiding.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van Imperial zoals hierboven aangegeven en zal tevens van toepassing zijn op alle interacties tussen gebruikers en Imperial via bovengenoemde website.

 

Imperial kan dit Privacybeleid waar nodig wijzigen. Ingeval dit Beleid wordt gewijzigd, zullen wij dit aan u mededelen via onze website of via een ander communicatiemiddel, om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de nieuwe privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op onze website. Indien u onze website blijft gebruiken nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van de wijzigingen die in ons Privacybeleid zijn aangebracht, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, met uitsluiting van de doeleinden waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap IMPERIAL MEAT PRODUCTS VOF, met ondernemingsnummer BTW BE0453.627.923 (RPR: Gent) en met adres 9920 Lovendegem, Grote Baan 200.

Om de behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen, heeft Imperial formeel een Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer) benoemd, bij wie u terecht kunt met eventuele vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via dpo.external@campofriofg.com

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Imperial kan de persoonsgegevens die u ons via onze website verstrekt voor de volgende doeleinden verwerken, op basis van de soort gegevens die door de gebruiker wordt verstrekt en het contact dat de gebruiker via de website met Imperial heeft gehad.

 

 1. Contact en afhandelen van vragen van gebruikers van de website: De persoonsgegevens van de gebruikers die contact opnemen met Imperial via de communicatiekanalen die op onze website beschikbaar worden gesteld voor het beheer van vragen van gebruikers kunnen worden verwerkt met het oog op het behoud van contact met de gebruikers, het beheer van de gebruikers van onze website, het verlenen van de daaraan gerelateerde klantenservice en de behandeling van eventuele verzoeken die via onze website naar ons worden verstuurd.

 

1.1.Verkopen: Imperial verwerkt uw gegevens om uw aankopen te verwerken, u als koper te herkennen, uw aankopen aan u te leveren en de dienst-na-verkoop te verzorgen. Deze gegevens worden verzameld via de door u in te vullen invoervelden en door de keuzes die u maakt op onze website.

 

        Indien van toepassing worden uw gegevens ook verwerkt om u toegang te geven tot uw gebruikersprofiel en om u inzicht te geven in uw verkoopshistoriek.

 

 1. Klantenservice: Imperial biedt een elektronisch communicatiekanaal voor het beheer van de Klantenservice.

 

Persoonsgegevens die door dat communicatiekanaal worden verzameld worden door Imperial verwerkt met het oog op het beheer van de vragen en incidenten die via dat communicatiekanaal worden doorgegeven.

 

 1. Actiebeheer: De persoonsgegevens die worden verzameld van gebruikers die zich als deelnemer aan een actie van Imperial willen registreren via de website van die vennootschap, worden verwerkt met het oog op het beheer van de desbetreffende actie, het leveren van de prijs die aan de winnaars wordt uitgereikt, alsmede de nakoming van de wettelijke en fiscale verplichtingen van Imperial in haar hoedanigheid van organisator van de actie. Het bovenstaande is uitsluitend van toepassing indien de gebruiker ons zijn/haar toestemming voor een dergelijke verwerking heeft verleend.

 

Imperial deelt u hierbij mede dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van de desbetreffende actie zullen worden verwerkt, waarin de gebruiker gedetailleerde informatie over gegevensbescherming kan vinden, en deze voorwaarden dienen voor deelname aan de actie door de gebruiker te worden aanvaard.

 

 1. Commerciële communicatie: Imperial kan de persoonsgegevens van gebruikers verwerken met het oog op het versturen van reclame- of promotiemateriaal of materiaal dat in verband met Imperial interessant voor u kan zijn, dat kan worden verstuurd via de post of op elektronische wijze (e-mail, tekstberichten, SMS'jes of andere elektronische communicatiemiddelen). Die commerciële communicatie kan worden gemaakt op basis van analyses en uitwerkingen van uw profiel, die uitsluitend met interne gegevens worden vervaardigd.

 

Imperial deelt u hierbij mede dat wij - met het oog op het verbeteren van de commerciële communicatie die wij verzenden en teneinde informatie aan te bieden die goed aansluit op de behoeften en voorkeuren van gebruikers - voordat we commerciële communicatie  versturen, profielbeoordelingen kunnen uitvoeren en klantsegmentatietechnieken kunnen toepassen waarbij wij uitsluitend gebruikmaken van interne gegevens die de gebruiker aan Imperial heeft verstrekt.

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden, middels de door ons beschikbaar gestelde communicatiekanalen, zoals toegelicht onder het kopje Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Imperial en hoe worden zij verkregen?

De persoonsgegevens die Imperial als gevolg van de interacties van gebruikers via onze website verwerkt zijn afkomstig van de volgende bronnen:

 

 • Persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt door middel van de formulieren die Imperial beschikbaar maakt om communicatie met de gebruikers mogelijk te maken, en de formulieren die Imperial beschikbaar maakt om deelname aan acties mogelijk te maken, alsmede persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt door middel van e-mails of andere vormen van communicatie tussen Imperial en de gebruikers.
 • Persoonsgegevens die voortvloeien uit het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de relatie tussen Imperial en de gebruikers.

 

Afhankelijk van de relatie met de gebruikers, kan Imperial de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 

 • Gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd (bijv. naam en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres, enz.).
 • Gegevens over opleidingen en arbeidsverleden (d.w.z. gegevens in het CV).
 • Andere soorten persoonsgegevens. Wanneer de gebruikers andere soorten persoonsgegevens aan ons verstrekken tijdens de interacties met Imperial, zal die soort gegevens enkel door Imperial worden verwerkt indien dit nodig is voor het doeleinde dat wordt nagestreefd. In alle andere gevallen worden de gegevens vernietigd, zonder eerst te zijn verwerkt of opgeslagen door Imperial.

 

Welke grondslagen heeft Imperial voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de soort persoonsgegevens die de gebruikers verstrekken en de contacten tussen de individuele gebruiker en Imperial, verwerkt Imperial de persoonsgegevens die de gebruikers van onze website verstrekken op basis van de volgende grondslagen.

 

 1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden “Contact en afhandelen van vragen van gebruikers van de website” en "Actiebeheer" is het beheer van de vastgestelde rechtsbetrekking (contractuele en precontractuele handelingen) tussen de gebruiker en Imperial. Hieronder vallen de behandeling van uw verzoek, het onderhoud van het contact tussen de partijen en, indien van toepassing, het verlenen van de door de gebruiker verzochte dienst. Waar nodig vragen wij om toestemming van de gebruiker.
 2. De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde “Klantenservice” en "Verkopen" zijn het beheer van de vastgestelde rechtsbetrekking tussen de gebruiker en Imperial en de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Imperial.
 3. De rechtsgrond voor de verwerkingsactiviteit “Commerciële communicatie” wordt gevormd door de toestemming die de gebruiker in elk afzonderlijk geval verleent.

Imperial deelt u hierbij mede dat zij persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken op basis van de toestemming van de gebruiker voor een verwerking waarvoor dat vereist is, wanneer zij voor deze verwerking effectief toestemming gekregen heeft, via de door haar daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

De persoonsgegevens die Imperial via deze website verzamelt kunnen aan de volgende ontvangers worden doorgegeven, overeenkomstig de rechtsgrond van de doorgifte, en enkel indien dit is vereist:

 

 • Overheidsinstanties en -organen (bijv. indien vereist voor het beheer van vorderingen of om wettelijke en fiscale verplichtingen na te komen).
 • Gerechtsdeurwaarders (bijv. om promotionele kansspelen te beheren).
 • Onze dienstenleveranciers die uw gegevens verwerken als sub-verwerkers. Zij verwerken uw gegevens enkel op onze instructies en moeten een strikte vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens garanderen. Dit zijn bijv. de koeriers die uw bestelling afleveren of de hosting leverancier van onze website.

 

Wat betreft de overige verwerkingsactiviteiten die in dit Privacybeleid worden genoemd, deelt Imperial hierbij mede dat die verwerkingsactiviteiten geen doorgiften van persoonsgegevens aan derden behelzen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Imperial bewaart uw persoonsgegevens gedurende de ontwikkeling van de vastgestelde rechtsbetrekking of de opgevraagde dienst en/of om het doeleinde van de desbetreffende verwerking van persoonsgegevens te verwezenlijken.

 

Vervolgens worden uw persoonsgegevens - mits u uw recht op wissing niet heeft uitgeoefend - bewaard met inachtneming van de in elk afzonderlijk geval van toepassing zijnde wettelijke termijnen, met inachtneming van het soort gegevens en het doeleinde van de verwerking.

 

U kunt gedetailleerde informatie over de bewaartermijnen voor gegevens die Imperial toepast, opvragen door contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via dpo.external@campofriofg.com.

 

Welke persoonsgegevens dient u aan ons te verstrekken?

Imperial deelt hierbij mede dat wanneer persoonsgegevens via een op onze website beschikbaar gesteld formulier worden verzameld, de als verplicht weergegeven velden in ieder geval dienen te worden ingevuld. Indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt, kan Imperial de door de gebruiker opgevraagde dienst of vraag niet beheren of behandelen.

 

Daarnaast stelt Imperial de gebruikers die willen deelnemen aan onze via de website beschikbaar gestelde acties hierbij op de hoogte van het feit dat zij ons in dat geval de in de desbetreffende actie verzochte persoonsgegevens dienen te verstrekken, in overeenstemming met de voorwaarden van de actie. Wanneer u de vereiste gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw deelname aan de actie niet beheren.

 

Welke garanties moet u ons geven met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, dient u te verklaren dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die kan ontstaan door niet-nakoming van deze verplichting.

 

Wanneer de gebruiker persoonsgegevens van derden verstrekt, verklaart de gebruiker dat hij/zij de desbetreffende derde op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van dit Privacybeleid en de voorafgaande toestemming van die derde heeft verkregen om ons zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken, teneinde deze te verwerken voor de vereiste doeleinden. Al het voorgaande dient voorafgaand aan de verstrekking van gegevens van derden via onze website te geschieden.

 

Imperial deelt hierbij mede dat u 16 jaar of ouder moet zijn om ons uw persoonsgegevens via onze website te verstrekken. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent en daarmee de volle verantwoordelijkheid voor die verklaring draagt.

 

Welke beveiligingsmaatregelen passen wij toe om uw persoonsgegevens te beschermen?

In overeenstemming met onze zorg om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij de vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens geïmplementeerd en hebben we technische maatregelen genomen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde inzage en diefstal van de via onze website verstrekte persoonsgegevens te vermijden. Dat gezegd hebbende, willen wij u eraan herinneren dat beveiligingsmaatregelen op het Internet niet onfeilbaar zijn.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Imperial deelt u mede dat u recht hebt op uitsluitsel over de vraag of wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Daarnaast delen wij u mede dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van Inzage: u hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien om te weten te komen welke gegevens wij verwerken.
 • Recht op rectificatie: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren indien u van mening bent dat wij onjuiste gegevens verwerken.
 • U hebt ook recht op wissing van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking: onder bepaalde omstandigheden hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht de door ons gehouden persoonsgegevens over u in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen. U heeft tevens het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht van bezwaar: onder bepaalde omstandigheden en op basis van uw specifieke situatie kunt u het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij de verwerking moeten voortzetten op basis van rechtsgronden of voor doeleinden die verband houden met de uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.

 

Daarnaast herinneren wij u eraan dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. U hebt tevens het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, maar dit heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking die werd uitgevoerd op basis van uw toestemming voordat u uw toestemming introk.

 

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door:

 

 • Te schrijven naar de Marketingafdeling van Imperial, op het hierboven aangegeven adres.

 

 

In beide gevallen kunt u “Data Protection” als referentie vermelden.

 

U dient daarbij uw identiteit op redelijke wijze te bewijzen. Zo nodig en indien gerechtvaardigd door de omstandigheden, kunnen wij eisen dat u een kopie van beide zijden van uw identiteitsbewijs opstuurt. 

Imperial zal de door u verzochte informatie binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan u verstrekken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

 

Imperial deelt hierbij mede dat u een klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het gebied van gegevensbescherming. In eerste instantie kunt u echter een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming, die de klacht binnen maximaal twee maanden zal afhandelen.

 

 

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u onze website optimaal wil gebruiken en de best mogelijke gebruikerservaring wil krijgen, raden wij u aan om cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 

Toevoegen Uitverkocht Vergelijken met Niet beschikbaar Uw winkelmandje is momenteel leeg.